postheadericon O firmie

Wyceny i Doradztwo Paulina Witkowska to firma, ktra dzia?a na rynku nieruchomo?ci od marca 2012r.

W?a?cicielk? jestem ja Paulina Witkowska.

Na rynku nieruchomo?ci oficjalnie istniej? od niedawna ale problematyka zwi?zana z nim towarzyszy mi od momentu podj?cia studiw na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej o specjalizacji Kataster i Gospodarka Nieruchomo?ciami. Po uko?czeniu studiw podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomo?ciami rozpocz??am zaj?cia praktyczne umo?liwiaj?ce mi zdobycie uprawnie? zawodowych.

W latach 2005 2008 pracowa?am w jednej z wiod?cych na rynku warszawskim firm zwi?zanych z wycen? nieruchomo?ci na stanowisku specjalisty do spraw wyceny nieruchomo?ci. Z uwagi na bardzo intensywny rozwj rynku nieruchomo?ci i tzw. boom gospodarczy w tym okresie sporz?dzi?am ponad 1.000 operatw szacunkowych. Bardzo du?e do?wiadczenie zdobyte w trakcie tego okresu procentuje do dzi?. Wiem, ?e dla Klienta najwa?niejsze jest to aby us?uga by?a wykonana szybko i dobrze.

W latach 2008 2011 pracowa?am w centrali jednego z bankw na stanowisku analityka do spraw wycen nieruchomo?ci. Do moich obowi?zkw nale?a?o sprawdzanie czy nieruchomo?? mo?e stanowi? przedmiot zabezpieczenia zarwno pod wzgl?dem prawnym jak i technicznym, czyli tak naprawd? weryfikacja dostarczonych operatw szacunkowych. Praca po drugiej stronie barykady pozwala mi inaczej spojrze? na sporz?dzane przeze mnie opracowania, bo wiem czego wymagaj? banki.


Uprawnienia zawodowe nr 4994 zdoby?am w marcu 2010r.


Moim zadaniem jest ?wiadczenie najwy?szej jako?ci us?ugi w zakresie wycen nieruchomo?ci i doradztwa, jak rwnie? wspieranie Klientw w dokonywaniu wa?nych decyzji zwi?zanych z rynkiem nieruchomo?ci. Bogate do?wiadczenie poparte wieloletni? praktyk? sprawia, ?e jestem wiarygodnym partnerem.
Nieustannie rozwijam swoje kompetencje (bior? udzia? w szeregu szkole?) i dbam o wysok? jako?? ?wiadczonych przeze mnie us?ug.

W 2010r. uko?czy?am kurs specjalistyczny Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelno?ci zako?czony zdanym egzaminem i wpisem na list? certyfikowanych rzeczoznawcw maj?tkowych prowadzon? przez Zwi?zek Bankw Polskich.

Prywatnie jestem ?on? oraz matk? trjki dzieci. Posiadanie w?asnej rodziny pozwala mi ?wietnie zagospodarowa? czas, wybra? mi?dzy tym co trzeba zrobi? natychmiast a tym co mo?e chwil? poczeka?.
 


 
rzeczoznawca maj?tkowy P?o?sk, rzeczoznawca maj?tkowy Pu?tusk, rzeczoznawca maj?tkowy Nowy Dwr Mazowiecki, wycena nieruchomo?ci P?o?sk, wycena nieruchomo?ci Pu?tusk,
 wycena nieruchomo?ci Nowy Dwr Mazowiecki, operat szacunkowy P?o?sk, operat szacunkowy Pu?tusk, operat szacunkowy Nowy Dwr Mazowiecki, geodeta Nowy Dwr Mazowiecki,